برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1433)

2-2-3-4-2-3- بانکداری اسلامی در ایران172-2-3-4-3- قوانین بانکداری182-2-3-4-4- اهداف و وظایف بانک182-2-3-5- بانکهای فعال موجود در ایران202-2-3-5-1- بانکهای دولتی202-2-3-5-1-1- بانک ملی ایران:202-2-3-5-1-2- بانک صادرات ایران:212-2-3-5-1-3- بانک تجارت212-2-3-5-1-4- بانک سپه212-2-3-5-1-5- بانک کشاورزی212-2-3-5-1-6- بانک رفاه کارگران212-2-3-5-1-7- بانک ملت222-2-3-5-1-8- ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1430)

با توجه به اینکه در این تحقیق تأثیر گسترش مالی به وسیله 3 متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نشان داده شده است نتایج برآوردی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1429)

دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات هرمزگانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیگرایش : مدیریت ورزشیموضوع:بررسی میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله b (1428)

شکل 3-1 تصویر دستگاه Leaf Area meter ………..شکل 3-2 تصویر دستگاه NIR ……………….1819203638چکیده:به منظور بررسی اثرات محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفهای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1426)

2-8-2 بازیابی منگنز به روش رسوب شیمیایی…………………………………………………………………………………………..46 2-8-3 بازیابی منگنز به روش تبادل یونی………………………………………………………………………………………………….. 47 2-8-4 مطالعه انجام شده برای بازیابی منگنز……………………………………………………………………………………………….47 2-8-4-1 ترسیب منگنز و آهن…………………………………………………………………………………………………………………..482-9 تولید منگنز الکترولیتی…………………………………………………………………………………………………………………………….492-10 تولید منگنزدی اکسید الکترولیتی ……………………………………………………………………………………………………….502-11 ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1425)

2-2-5 نظریه موج چهارم دموکراسی392-2-6 نظریه طبقه متوسط فقیر402-3 پیشینه تجربی412-3-1 تحقیقات داخلی422-3-2 تحقیقات خارجی442-4 چهار چوب نظری472-5 مدل تحلیلی482-6 سوالات و فرضیات پژوهشی48فصلسوم: روششناسیوتعریفمفاهیم503-1 روشپژوهش513-2 ابزارگردآوریاطلاعات523-3 جامعهآماری523-4 نحوهجمعآوریدادهها523-5 روشتجزیهوتحلیلدادهها533-6 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش533-7 ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1424)

ب: ولایت پدر در امر نکاح…………………………………………………………………………………………39ج: موانع ازدواج در مسیحیت………………………………………………………………………………………39د: مهریه در مسیحیت40بند دوم: ازدواج در دین یهود40الف: شرایط ازدواج در دین یهود40ب: ولایت پدر در ازدواج41ج: سن ازدواج در یهودیت42د: موانع ازدواج 43بند سوم: ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1422)

1-6-2- تعاریف عملیاتی141-7 -انواع متغیرها15خلاصه فصل اول16فصل دوم ادبیات تحقیق2-مقدمه172-1- مبانی نظری تحقیق182-1-1- تاریخچه مالیات در ایران182-1-2- تعریف مالیات222-1-3- هدف از وصول مالیات چیست؟23 سایت منبع 2-1-4-مبنای مالیات262-1-5- ظرفیت مالیاتی272-1-6- تعلق مالیاتی272-1-7- اهمیت و جایگاه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (4225)

2-2-5 . هبوط آدم به عالم562-2-6 . ارتباط انسان با عوالم هستی592-2-7 . نسبت کتاب تکوین و تدوین62گفتارسوم65ساحت های وجودی انسان652-3-1. اطوار نفس652-3-2. قابلیت وجودی انسان682-3-3. ابعاد وجودی انسان70گفتار چهارم72وحدت نفس وتعدد قوای انسان722-4-1. سیالیت ادامه مطلب…